Windykacja

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z różnego typu transakcjami zarówno z klientami, jak i kontrahentami. Gdy pojawiają się opóźnienia w płatnościach, należy podjąć kroki mające na celu skłonienie dłużnika do spłaty należności. Jednym z rozwiązań jest przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeśli próby polubownego rozwiązania sporu nie przyniosą skutku, wówczas sprawę należy skierować na drogę sądową. Prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności będzie stanowił podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Prowadzona przez naszą warszawską kancelarię windykacja opiera się zarówno na postępowaniu przedsądowym, sądowym i komorniczym. Adwokat przygotuje wezwanie do zapłaty, weźmie udział w negocjacjach z dłużnikiem oraz opracuje harmonogram spłat zadłużenia. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sytuacji, prawnik sporządzi w imieniu wierzyciela pozew oraz skieruje windykację na drogę sądową. Adwokat świadczy również pomoc prawną w zakresie zabezpieczenia wierzytelności, a także przygotowania wniosku egzekucyjnego do komornika.