Rozwody

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami istnieją przesłanki, na podstawie których sąd może rozwiązać związek małżeński. W przypadku ich braku, sąd może odmówić orzeczenia rozwodu – nawet jeśli obie strony wnoszą zgodnie takie roszczenie.

Przesłankami do rozwodu na gruncie prawa polskiego są:

  • trwały i zupełny rozkład pożycia,
  • wykluczenie sytuacji, w której na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci
    małżonków,
  • wykluczenie sytuacji, w której orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sąd może nie orzec rozwodu również w sytuacji, gdy wniosek składa strona winna rozkładowi pożycia, bez zgody małżonka.

Jeśli spełnione są wymienione wyżej przesłanki, należy złożyć pozew do sądu okręgowego właściwego dla miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. Sąd może najpierw skierować małżonków na mediacje. Do pozwu należy dołączyć odpowiednie dokumenty: oryginał odpisu aktu małżeństwa, dowód uiszczenia opłaty od pozwu, ale nie tylko. W trakcie postępowania rozwodowego sąd reguluje również kwestię władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimentów oraz podziału majątku. Może być zatem konieczne zebranie i dołączenie obszernej dokumentacji.

Adwokat służy poradą i wsparciem prawnym na każdym etapie postępowania rozwodowego. Sporządzamy pozwy, przygotowujemy dodatkową dokumentację, bierzemy udział w mediacjach, a także reprezentujemy interesy klienta w postępowaniu sądowym.

Sprawdź nasz zakres usług