Odszkodowania

Interesy osoby poszkodowanej w wyniku wypadku komunikacyjnego, błędu w sztuce lekarskiej czy też wypadku przy pracy zabezpiecza prawo odszkodowawcze. By jednak uzyskać rekompensatę za wyrządzone krzywdy, należy nie tylko wykazać poniesioną szkodę, ale też fakt zawinienia sprawy.

Powierzając sprawy odszkodowawcze kancelarii adwokackiej, mogą Państwo liczyć na pomoc prawną w postaci:

• porady prawnej,
• sporządzenia odpowiednich pism i wniosków,
• wystąpienia z roszczeniami w imieniu Klienta tytułem odszkodowania za utracone bądź zniszczone mienie, a także koszty leczenia i inne straty będące następstwem wyrządzonej szkody,
• reprezentowania interesów Klienta przed ubezpieczycielem oraz w postępowaniu sądowym,
• zaskarżania niekorzystnych rozstrzygnięć.

Prawo cywilne chroni interesy osób poszkodowanych. Dlatego przewiduje również możliwość wystąpienia o rentę tytułem utraconych dochodów oraz możliwości zarobkowych (gdy w wyniku wypadku/błędu lekarskiego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia mu dalsze wykonywanie aktualnej pracy bądź też gdy zniszczeniu uległo mienie stanowiące jego narzędzie pracy).