Postępowanie sądowe

Na podstawie zgromadzonych w trakcie postępowania przygotowawczego informacji i dowodów, prokurator wnosi do sądu akt oskarżenia. Na tym etapie podejrzany staje się już oskarżonym i od decyzji sądu zależy, czy i w jakim zakresie poniesie konsekwencje czynu, którego dotyczy postępowanie. Jak mówi Konstytucja RP: „Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu”.

Adwokat w karnym postępowaniu sądowym reprezentuje Klienta przed sądem zarówno I, jak i II instancji, a także przed Sądem Najwyższym. Wsparcie polega nie tylko na sporządzaniu pozwów i wniosków, ale też na czynnym udziale w procesie sądowym. Przed wydaniem wyroku sąd musi zapoznać się z materiałem zgromadzonym przez policję czy prokuraturę w postępowaniu przygotowawczym. Konieczne jest również ponowne przesłuchanie świadków. Oskarżony, jak i jego obrońca mają pełny dostęp do akt sprawy, co pozwala na ustosunkowanie się do nich i opracowanie linii obrony.

Kancelaria świadczy również wsparcie prawne na etapie składania środków odwoławczych.