Postępowanie mediacyjne

Kodeks rodzinny i opiekuńczy proponuje przed wszczęciem postępowania o rozwód bądź separację tzw. rodzinne postępowanie informacyjne (określane również jako mediacje). Ma ono na celu polubowne rozwiązanie sporu i doprowadzenie do ugody korzystnej dla obu stron.

Ogromną rolę w tym postępowaniu odgrywa mediator. Czuwa on nad prawidłowym, spokojnym przebiegiem negocjacji, a także pomaga w formułowaniu propozycji rozwiązań ugodowych. Bezstronny mediator pomoże stronom dojść do porozumienia nie tylko w kwestii rozwodu czy separacji oraz podziału majątku, ale również opieki nad małoletnimi dziećmi oraz świadczeń alimentacyjnych.

Klienci naszej kancelarii mogą liczyć na wsparcie prawne również w postępowaniu mediacyjnym. Adwokat pomoże w przygotowaniu do postępowania ugodowego, będzie też towarzyszył klientowi podczas negocjacji oraz reprezentował jego interesy. Zadba on również o to, by zaproponowana ugoda była zgodna z oczekiwaniami klienta.

Na wniosek klienta adwokat może pełnić rolę nie tylko pełnomocnika, ale i mediatora.