Postępowania likwidacyjne

Należy pamiętać, że postępowanie likwidacyjne wiąże się z obowiązkami nie tylko zakładu ubezpieczeń, ale i osoby ubezpieczonej. Musi ona przede wszystkim zgłosić wypadek do ubezpieczyciela, a także przekazać mu informacje i dokumenty dotyczące szkody oraz okoliczności jej powstania. Na ubezpieczycielu natomiast ciąży obowiązek podjęcia czynności zmierzających do ustalenia okoliczności powstania szkody, udzielenia osobom biorącym udział w postępowaniu informacji na temat materiałów do dostarczenia, a także zajęcia stanowiska wobec zgłoszonego roszczenia i zmniejszenia szkody. Terminy poszczególnych czynności podjętych przez ubezpieczyciela regulują przepisy prawa – m.in. kodeks cywilny oraz ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

W zakresie postępowań likwidacyjnych kancelaria zapewnia pomoc przy zgromadzeniu materiałów niezbędnych do przedstawienia w toku likwidacji szkody, sporządzeniu odpowiednich pism i wniosków, sformułowaniu roszczeń i nie tylko. Adwokat reprezentuje interesy Klienta zarówno przed ubezpieczycielem, jak i w postępowaniu sądowym.