Naruszenie wizerunku

Do dóbr osobistych Kodeks cywilny zalicza również wizerunek. Oznacza to, że wizerunek podlega ochronie prawnej, a w przypadku jego naruszenia osoba poszkodowana może żądać:

  • zaniechania bezprawnego rozpowszechniania/wykorzystania wizerunku,
  • usunięcia skutków naruszenia,
  • zadośćuczynienia pieniężnego/wpłaty na wskazany cel społeczny.

Należy jednak zaznaczyć, że konieczne jest wcześniejsze udowodnienie naruszenia wizerunku. W niektórych sytuacjach wykorzystanie wizerunku danej osoby bez jej zgody nie stanowi naruszenia prawa. Istnieją bowiem wyłączenia, tzn.:

  • wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości (publicznego wydarzenia, krajobrazu),
  • rozpowszechniony wizerunek dotyczy osoby powszechnie znanej, a jego uwiecznienie i udostępnienie ma związek z pełnioną przez nią funkcją.

Zgoda nie jest również wymagana, gdy osoba pozująca otrzymała za uwiecznienie wizerunku ustalone wcześniej wynagrodzenie z tego tytułu i nie zastrzegła konieczności zezwolenia na jego dalsze udostępnianie.

W zakresie spraw o naruszenie wizerunku kancelaria zapewnia wsparcie w formie porady, sporządzenia wniosków oraz innej dokumentacji, a także reprezentowania interesów klienta w mediacjach oraz w postępowaniu sądowym.